Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod a účel Informací o zpracování osobních údajů

Klára Svobodová se sídlem Chrustenice 73, Loděnice, 267 12, IČ: 76461998 (dále také jen „Společnost“) tímto vydává pro zákazníky Společnosti a pro návštěvníky webové stránky www.restaurus.cz , tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“).

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je informovat Vás, tedy zákazníky Společnosti  a návštěvníky webové stránky www.restaurus.cz  (dále jen „Vy“), o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Společnost provozuje restauraci Pizza RESTAURUS,  Husovo nám. 103, Loděnice 267 12

Společnost je rovněž provozovatelem webové stránky www.restaurus.cz  .

 

Kontaktní údaje Společnosti

Budete-li mít jakékoliv dotazy či žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás, prosím na e-mailové adrese restaurus@email.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti.

 

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Společnost Klára Svobodová je odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů jako správce. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují pouze na to zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno námi samotnými, jako správcem osobních údajů, nebo je prováděné pro nás, jako správce osobních údajů, jinou osobou.

Rezervace

Na webové stránce www.restaurus.cz  nám poskytujete v rámci online rezervace stolu, tj. ve webovém formuláři na této webové stránce, tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, datum a čas rezervace.

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom zajistili pro Vás rezervovaný stůl a následně Vám poskytli služby v námi provozované restauraci dle Vámi provedené rezervace a rovněž pro účely komunikace s Vámi, týkající se Vámi provedené rezervace. Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci rezervace, nebudeme zpracovávat pro žádný jiný účel.

Toto zpracování osobních údajů provádíme z toho důvodu, že je nezbytné jednak pro splnění smlouvy, která je, resp. bude mezi námi a Vámi uzavřena, jejímž předmětem je poskytnout Vám stravovací služby v námi provozované restauraci a jednak pro provedení opatření, tj. zajištění rezervace stolu v námi provozované restauraci, přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Uvedení těchto osobních údajů je naším smluvním požadavkem a požadujeme je z důvodu zajištění rezervovaného stolu pro Vás a následného poskytnutí služeb v námi provozované restauraci na základě Vámi provedené rezervace. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nemůžeme pro Vás rezervovaný stůl a následné poskytnutí služeb v dané restauraci dle Vámi provedené rezervace zajistit.

Rozvoz

Při objednávce dovozu jídla sdělujete telefonicky svoje osobní údaje, zejména Vaše příjmení, adresu a telefonní kontakt. Tyto informace dále společnost zpracovává pouze v rozsahu nutném pro zajištění Vámi objednané služby – dovozu jídla. Dále s vámi poskytnutými daty nijak nenakládá ani je žádným způsobem neuchovává.

Bez poskytnutí těchto osobních údajů nemůžeme zajistit Vámi objednanou službu.

Kamerový systém

Společnost využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku       kamerový systém. Společnost  prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Novinky a jiná obchodní sdělení

V případě, že jste naším zákazníkem, Vám mohou být námi na Vaši e-mailovou adresu, zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, týkající se našich služeb, které poskytujeme, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Zasílání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v každém obchodním sdělení – odmítnout. Zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu emailová adresa, jméno a příjmení je v takovém případě založeno na našem oprávněném zájmu, zasílat Vám novinky a obchodní sdělení, týkající se našich služeb, které poskytujeme.

V případě, že nejste naším zákazníkem, Vám mohou být námi na Vaši e-mailovou adresu, zasílány novinky a jiná obchodní sdělení jen s Vaším předchozím souhlasem a s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů, poskytnutým pro tyto účely prostřednictvím webového formuláře na webové stránce www.restaurus.cz . Zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu emailová adresa, jméno a příjmení je v takovém případě založeno na vašem souhlasu.

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a není našim smluvním ani zákonným požadavkem.

Cookies

Jakožto provozovatel webové stránky www.restaurus.cz , užíváme na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je v souladu s příslušnými právními předpisy možné na základě našeho oprávněného zájmu.

Webové stránky www.restaurus.cz  můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webové stránky, přičemž tento režim můžete nastavit v rámci nastavení svého webového prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webové stránky  a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků , jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, po dobu uděleného souhlasu, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází (či může docházet) k poskytnutí (předání) Vašich osobních údajů třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů.

Tito zpracovatelé osobních údajů jsou skupinou příjemců osobních údajů, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů a kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro Společnost (jménem Společnosti). Tito příjemci tak nezpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely.

Mezi zpracovatele patří například dodavatelé Společnosti, kteří poskytují Společnosti poradenské služby (například právní poradci či poradci v oblasti účetní a daňové agendy), dále dodavatelé poskytující Společnosti služby v oblasti ochrany majetku a osob (zejména bezpečnostní agentury) či dodavatelé Společnosti poskytující Společnosti služby v oblasti v oblasti IT (např. služby připojení k internetu či služby pronájmu serverů a datových uložišť).

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

Vybíráme samozřejmě pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Vaše práva

Tato část Informace o zpracování osobních údajů obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným Společností nebo pro Společnost.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat a to písemně na adresu společnosti nebo emailem na emailové adresu uvedené v kontaktních údajích.

Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost předchozího zpracování vašich osobních údajů.

 

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv

V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí následujících informací o: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích (či kategoriích příjemců), kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (zejména pak o příjemcích ve třetích zemích), (d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány), nebo není-li možné tuto určit, tak o kritériích použitých ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a o právu vznést námitku proti tomuto zpracování, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od Vaší osoby, a o (h) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o souvisejících použitých postupech, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vaši osobu. V případě předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mátě dále právo být informován o případných vhodných zárukách, které se vztahují na takové předávání.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).

Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů; (a) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;(b) osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo(c) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.V případě, že uplatníte právo na výmaz a budou splněny podmínky pro tento výmaz, tak Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

 

 

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

pokud budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;

pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete, požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo  pokud vznesete námitku proti zpracování a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů na Vaši žádost omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů na Vaši žádost omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, to však pouze v následujících případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
  • zpracování je Společností prováděno automatizovaně.

V případě splnění výše uvedených podmínek pak máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo druhému, Vámi určenému, správci (ledaže by to nebylo technicky proveditelné).

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na našem oprávněném zájmu.

V případě, že uplatníte tuto námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

Právo na náhradu újmy

Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatele Společnosti.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V případě, že máte pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či pokud nevyhovíme Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné naší Společností od  1. ledna  2019

Sledujte nás na Instagramu:

Otevírací doba

Pondělí

10:30 - 20:00

Úterý

10:30 - 20:00

Středa

10:30 - 20:00

Čtvrtek

10:30 - 20:00

Pátek

10:30 - 20:00

Sobota

10:30 - 20:00

Neděle

10:30 - 20:00

Kontakt

Husovo náměstí 103 
Loděnice u Berouna

Tel.: +420 311 671 678
       +420 725 131 318 

Zásady zpracování osobních údajů

instagram